Державна система сертифікації припинила своє існування

Державна система сертифікації припинила своє існування

Державна система сертифікації припинила своє існування, а тому з 01.01.2018 відсутні правові підстави провадження органами із сертифікації діяльності як призначених органів із сертифікації в державній системі сертифікації

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

12.01.2018 р. N 3433-06/1382-07

Органам із сертифікації (за списком)
У зв’язку із втратою чинності з 01.01.2018 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” (далі – Декрет) повідомляємо.

Стосовно чинності після 01.01.2018 документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації, використання бланків документів державної системи сертифікації

З 01.01.2018 у зв’язку із втратою чинності Декрету державна система сертифікації припинила своє існування, а тому з 01.01.2018 відсутні правові підстави провадження органами із сертифікації діяльності як призначених органів із сертифікації в державній системі сертифікації.

Отже, з 01.01.2018 органи із сертифікації при проведенні будь-яких видів робіт із сертифікації не можуть посилатися на рішення про їх призначення органами із сертифікації в державній системі сертифікації та використовувати у своїй діяльності бланки документів (крім бланків копій документів) державної системи сертифікації.

Слід зазначити, що в Реєстрі державної системи сертифікації (далі – Реєстр) зареєстровано сертифікати відповідності на продукцію і послуги, сертифікати на системи управління, атестати виробництва і свідоцтва про визнання відповідності (далі – документи), термін дії яких закінчується після 01.01.2018.

При цьому інформуємо, що на сьогодні законодавчими та іншими нормативно-правовими актами не встановлено перехідного періоду терміну дії документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації.

Також інформуємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності” (реєстраційний N 6235 від 11.04.2017), яким передбачається, що сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації, є чинними до закінчення терміну їх дії, але не пізніше 1 січня 2019 р., якщо інше не передбачено технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.

Отже, у разі набрання чинності вищевказаного положення законопроекту, документи, видані призначеними органами із сертифікації в державній системі сертифікації, діятимуть не пізніше ніж до 01.01.2019.

Також зазначаємо, що протягом терміну дії документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації, здійснюється технічний нагляд, проведення якого передбачено цими документами, шляхом нагляду за стабільністю показників, що підтверджені цими документами під час виготовлення продукції (надання послуг), за відповідністю системи управління щодо виробництва продукції вимогам нормативних документів та за відповідністю технічних можливостей підприємства-виробника щодо забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів.

До врегулювання питання щодо перехідного періоду на законодавчому рівні документи, видані в державній системі сертифікації до 01.01.2018, залишаються чинними до закінчення терміну їх дії, визначеного у цих документах, за умови проведення органами із сертифікації технічного нагляду з періодичністю, визначеною у вказаних документах.

При цьому зазначаємо, що дія документів державної системи сертифікації може бути анульована органом із сертифікації за бажанням заявника.

Стосовно застосування знаку відповідності державної системи сертифікації

Наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (Національний орган стандартизації) від 29.12.2017 N 500 “Про скасування національних нормативних документів” з 01.01.2018 скасовано національні стандарти, якими визначались деякі питання державної системи сертифікації, у тому числі і ДСТУ 2296-93 “Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування”.

Ураховуючи зазначене, знак відповідності державної системи сертифікації може використовуватись лише стосовно продукції, на яку є чинними документи, видані до 01.01.2018, форма якого, а також правила і умови його нанесення мають бути визначені у відповідних ліцензійних угодах, укладених між органами із сертифікації та заявниками на сертифікацію.

Стосовно Реєстру державної системи сертифікації

У зв’язку із втратою чинності Декрету, яким було визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (Мінекономрозвитку), зокрема веде Реєстр, з 01.01.2018 в Реєстрі припинена реєстрація документів державної системи сертифікації, а також відсутні підстави для подання органами із сертифікації інформації про прийняті ними рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення чи поновлення дії документів державної системи сертифікації для включення її до Реєстру.

Ураховуючи зазначене, в Реєстрі містяться відомості, унесені лише до 29.12.2017 включно.

Також інформуємо, що на сьогодні підготовлено проект наказу Мінекономрозвитку “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”, яким передбачається визнати таким, що втратив чинність, зокрема наказ Мінекономрозвитку від 20.07.2016 N 1195 “Про деякі питання реалізації статті 141 Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”, зареєстрований у Мін’юсті 15.08.2016 за N 1136/29266.

Вищезазначеним проектом наказу, у тому числі передбачається встановити, що Мінекономрозвитку має забезпечити зберігання та надання до 01.01.2023 інформації, внесеної до Реєстру і актуальної станом на 29.12.2017.

Вказаний проект наказу готується для подання на державну реєстрацію до Мін’юсту.

У зв’язку з цим, у разі якщо за результатами проведення технічних наглядів за сертифікованою продукцією, послугами, системами управління, атестованими виробництвами органи із сертифікації прийматимуть відповідні рішення щодо анулювання, призупинення чи поновлення дії документів державної системи сертифікації, які були видані до 29.12.2017 включно, вони мають за запитами заінтересованих сторін надавати інформацію про актуальний статус цих документів.

Стосовно чинності міжурядових угод у галузі стандартизації, метрології та сертифікації після втрати чинності Декрету з 01.01.2018

Міжурядові угоди, укладені у галузі стандартизації, метрології та сертифікації, потребують перегляду після втрати чинності Декрету з метою врегулювання питань щодо визнання результатів робіт з оцінки відповідності та документів про відповідність вимогам технічних регламентів, виданих за результатами оцінки відповідності.

При цьому повідомляємо, що листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України
Ю. П. Бровченко

Джерело

Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України http://www.me.gov.ua

Какие товары с 2017 года не подлежат фитосанитарному контролю в Украине

Какие товары с 2017 года не подлежат фитосанитарному контролю в Украине

Правительство утвердило новый Перечень объектов регулирования для целей импорта, экспорта и реэкспорта.

В связи с этим до внесения изменений в Перечень товаров, подлежащих государственному контролю (в том числе в форме предварительного документального контроля) в случае перемещения их через таможенную границу Украины, утвержденный постановлением КМУ от 05.10.2011 г. № 1031, в части определения перечня товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления, а также при осуществлении предварительного документального контроля необходимо принять к сведению постановление КМУ «О некоторых вопросах реализации Закона Украины «О карантине растений» от 12.05.2007 г. № 705.

К перечню товаров, не подлежащих фитосанитарному контролю, относятся:

 

Код согласно УКТ ВЭД

Описание товара

0712

Овощи сушеные, целые, нарезанные на куски или на ломти, или хорошо измельченные или размолотые, но не подвергнутые дальнейшей обработке

0902

Чай, ароматизированный или неароматизированный (кроме расфасованного в вакуумную или металлическую упаковку)

1105

Мука, крупа, порошок, хлопья, гранулы из картофеля

4418

Изделия столярные и плотницкие строительные детали, включая пористые деревянные панели, собранные панели для пола, гонт и дранку для кровли

5303

Волокно джутовое и другие лубяные текстильные волокна (кроме льна, конопли (Cannabis sativa L.) и рамы), необработанные или обработанные, но не пряденные; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)

5305

Волокна кокосовые, абаки (манильской конопли или Musa textilis Nee), рамы и другие растительные текстильные волокна, в другом месте не указанные, необработанные или обработанные, но не пряденные; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)

5307

Пряжа из джутового или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303

В то же время перечень товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, дополнен новыми позициями, а уже существующий по отдельным позициям изложен в новой редакции.

Об этом сообщает Департамент организации таможенного контроля ГФС в письме от 06.02.2017 г. № 249/99-99-18-03-01-18.

Джерело

Акциз 2017 года в Украине что нового?

Акциз 2017 года в Украине что нового?

Алкогольные напитки

С 01.01.2017 года значительно увеличились ставки акцизного налога на подакцизные товары от 12% до 70%:

на пиво – с 2,48 до 2,78 грн за 1 л;

на вина крепленые, вермуты – с 7,16 до 8,02 грн за 1 л;

на вина игристые и газированные – с 10,40 до 11,65 грн за 1 л;

на сидр и перри (без добавления спирта) – с 0,95 до 1,06 грн за 1 л;

на ликеро-водочную продукцию – с 105,80 до 126,96 грн за 1 л 100-процентного спирта;

на другие сброженные напитки с добавлением спирта – с 105,80 до 126,96 грн за 1 л 100-процентного спирта;

на спиртосодержащие пищевые продукты с содержанием спирта этилового более 8,5 объемных единиц, в том числе настойки горькие ароматические с 141,06 до 169,27 грн за 1 л 100-процентного спирта;

на слабоалкогольные напитки (до 8,5 % объемных единиц) уменьшено с 211,59 до 126,96 грн. за 1 л 100-% спирта.

Ставки акцизного налога на сухие вина не изменились (0,01 грн за 1 л).

Фискалы обратили внимание, что ставки акцизного налога на алкогольные напитки, подлежащие маркировке марками акцизного налога, вступят в силу с 01.03.2017 года.

Отдельно выделены плодово-ягодные вина без добавления спирта, то есть сброженные напитки, полученные исключительно в результате естественного (натурального) брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков, с содержанием спирта не более 8,5 % объемных единиц (без добавления спирта), на которые установлены ставки как на сидр и перри (без добавления спирта) – 1,06 грн. за 1 л.

Табачные изделия, табак и промышленные заменители табака

Специфические ставки акцизного налога увеличены на 40 %.

Также повышена ставка на табачные изделия – с 318,26 до 445,56 грн за 1 000 шт.; на табачное сырье, табачные отходы, табак и заменители табака – с 399,84 до 559,78 грн за 1 кг (нетто).

Минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с сигарет с фильтром и без фильтра и папирос также увеличено на 40 % – с 425,75 до 596,05 грн за 1 000 шт.

Адвалорную ставку акцизного налога на сигареты с фильтром и без фильтра и папиросы осталась без изменений – на уровне 12 %.

Сроки уплаты акцизного налога производителем табачных изделий

В 01.01.2017 г. суммы акцизного налога производителями табачных изделий уплачиваются в бюджет в течение пяти рабочих дней после получения марок акцизного налога с доплатой (при необходимости) на день представления акцизной декларации.

Если производители не уплатили акцизный налог до указанного срока, марки по следующим заявкам-расчетам этих производителей не выдаются до дня, в котором осуществлена в полном объеме уплата акцизного налога и штрафных санкций, рассчитанных в соответствии с п. 126.2 НКУ.

Горючее

С 1 января 2017 года отменен акцизный налог с розничной реализации подакцизного горючего, ставка которого составляла 0,042 евро за каждый литр реализованного (отпущенного) товара.

С целью компенсации отмены акцизного налога с розничной продажи топлива и привести налогообложение дизельного топлива к единой ставке акцизного налога, ставки на горючее увеличились:

на биодизель и его смеси – с 97 до 106 евро за 1 000 л;

на бензины (легкие и средние дистилляты) – с 171,50 до 213,50 евро за 1 000 л;

на топливо моторное альтернативное – с 120 до 162 евро за 1 000 л;

на дизельное топливо (тяжелые дистилляты (газойли)) – с 95/125,50 до 139,50 евро за 1 000 л;

топливо жидкое (мазут) – с 97 до 139,50 евро за 1 000 л;

на сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном) и другие газы – с 31 до 52 евро за 1 000 л.

Поскольку часть углеводородов ациклических насыщенных (а именно бутан и изобутан) используется как сырье для производства сжиженного газа, который является подакцизным товаром, бутан и изобутан в Таможенном кодексе выделены по отдельным кодам УКТ ВЭД, а в Налоговом кодексе установлены отдельные ставки, а именно:

для углеводородов ациклических насыщенных (кроме бутана и изобутана) ставки увеличены с 171,50 до 213,50 евро за 1 000 л;

для бутана и изобутана ставки уменьшены с 171,50 до 52 евро за 1 000 л.

Оборудование акцизных складов

С 2018 года акцизные склады, на территории которых осуществляется производство, обработки (переработки), смешивания, погрузки-разгрузки, хранения топлива должны быть оборудованы расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками.

Лицензирование на производство и оптовую торговлю алкоголем

Для производителей пива с объемом производства до 3 000 гектолитров в год годовая плата за лицензии на право оптовой торговли исключительно пивом составит 30 000 грн. При этом объем производства рассчитывается со дня внесения платы за лицензию до дня внесения следующего платежа.

В случае оптовой торговли пивом его производителями, которые произвели более 3000 гектолитров пива в год, при наличии лицензии, годовая плата за которую установлена в размере 30 000 грн, к субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в виде штрафов в размере 200 % стоимости реализованной партии товара, но не менее 500 000 грн.

Отчетность

Акцизная декларация по обновленной форме согласно приказу Минфина от 26.09.2016 № 841 впервые подается за декабрь 2016 года не позднее 20 января 2017 года.

Фискалы подчеркнули, что реализаторы топлива, а также плательщики, которые имеют действующие (в том числе приостановленные) лицензии на право осуществления деятельности с подакцизной продукцией, которая подлежит лицензированию согласно законодательству, обязаны за каждый отчетный период подавать налоговые декларации независимо от того, осуществляли ли такие плательщики хозяйственную деятельность в отчетном периоде.

Источник

ДФСУ Про внесення змін до переліку товарів які підлягають фітосанітарному контролю січень 2017 року

ДФСУ Про внесення змін до переліку товарів які підлягають фітосанітарному контролю січень 2017 року

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.01.2017 р. № 773/7/99-99-18-03-01-17

Митниці ДФС

Про внесення змін до переліку
товарів, які підлягають
фітосанітарному контролю

    Повідомляємо, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову КМУ від 16.11.2016 № 829 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

    Зазначеного постановою затверджено новий Перелік об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

    У зв’язку з цим, до внесення змін у Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031, в частині визначення переліку товарів, що підлягають фітосанітарному контролю, при здійсненні митного контролю та митного оформлення, а також при здійсненні попереднього документального контролю необхідно врахувати, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів):

    1) Не підлягають фітосанітарному контролю товари:

Код згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

0712 Овочі сушені, цілі, нарізані на шматки або на скибки, або добре подрібнені чи розмелені, але не піддані подальшій обробці;
0902 Чай, ароматизований чи неароматизований (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку);
1105

Борошно, крупа, порошок, пластівці, гранули з картоплі;

4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для покрівель;
5303

Волокно джутове та інші луб’яні текстильні волокна (за винятком волокон льону, коноплі (Cannabis sativa L.) та рами), необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)”.

5305

Волокна кокосові, абаки (манільської коноплі або Musa textilis Nee), рами та інші рослинні текстильні волокна, в іншому місці не зазначені, необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

5307

Пряжа з джутового або інших текстильних луб’яних волокон товарної позиції 5303

    2) Підлягають фітосанітарному контролю, у тому числі у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, та в зонах митного контролю на митній території України у разі переміщення їх через митний кордон України нові такі товари:

Код згідно з УКТ ЗЕД Опис товару
0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей”;

2530 90 00 00

Ґрунт для науково-дослідних цілей”;

3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей;

4416 00 00 00

Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку;

9406 00 20 00

Конструкції будівельні збірні з дерева.

    3) Опис товарів, наведених нижче товарних позицій в частині проведення фіто санітарного контролю, викладаються у такій редакції:

Код згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

0709

Овочі, свіжі або охолоджені, крім картоплі, помідорів, капусти головчастої, капусти цвітної, капусти броколі, кольрабі та аналогічних їстівних овочів роду Brassica (крім грибів та трюфелів);

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, морожені, цілі чи порізані або у вигляді гранул чи скибок; серцевина сагової пальми (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; крім серцевини сагової пальми);

0814 00 00 00

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі, сушені (крім морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберігання у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію);

1107 10

Солод, необсмажений;

1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну);

1212
(крім 1212 21 00 00
та 1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнених або неподрібнених); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

2308 00

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені (крім вичавок з яблук та виноградних вичавок);

4403
(крім 4403 10 00 00 оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані;

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування тільки з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки.

 

B.o. заступника Голови

М.В. Продан

Джерело

Государственная Фискальная Служба Украины О внесении изменений в перечень товаров подлежащих фитосанитарному контролю январь 2017 года

НКРЭКУ не выдает бумажные лицензии в Украине с 1 января 2017 года

НКРЭКУ не выдает бумажные лицензии в Украине с 1 января 2017 года

Вместо лицензии на бумажном носителе решение обнародуется на сайте НКРЭКУ

С 1 января 2017 года действуют изменения, согласно которым НКРЭКУ не выдает лицензии на бумажном носителе.

Соответствующие изменения были внесены Законом от 26.11.2015 № 835-VIII, которым определено, что до 1 января 2019 года приобретение соискателем лицензии права на осуществление вида хоздеятельности, подлежащей лицензированию, происходит со дня опубликования принятого органом лицензирования решения о выдаче лицензии на его официальном сайте.

Таким образом, вместо бланка лицензии на бумажном носителе подтверждением приобретения права на осуществление вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, является обнародование принятого НКРЭКУ решения о выдаче лицензии на сайте www.nerc.gov.ua.

Источник