Пиллерс определение слова

Пиллерс определение слова

Пиллерс – это вертикальная стойка, являющаяся элементом корпусных конструкций, предназначена для восприятия и передачи вертикальных нагрузок. Устанавливается между палубами, опирается на такие элементы набора, как карлингсы, шпангоуты, стрингеры.

Источник

Словник термінів Державної прикордонної служби України

Словник термінів Державної прикордонної служби України

 • Відділення або група інспекторів прикордонної служби – є підрозділом, який безпосередньо виконує завдання з охорони державного кордону України на ділянці відділу прикордонної служби у визначений час, здійснює прикордонний контроль і пропуск через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, виявляє та припиняє правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби.
 • Кордон – лінія і уявна вертикальна поверхня, що проходить через цю лінію, визначає межі державної території — суходолу, вод, надр, повітряного простору—тобто межі розповсюдження державного суверенітету.
 • Виключна (морська) економічна зона (ВМЕЗ) – прилеглі до територіальних вод прибережної держави території моря і континентального шельфу, максимальною шириною до 200 морських миль від найближчої точки берегової лінії, в межах яких держава має виключні права на розвідку, добування і керівництво всіма природними ресурсами даного регіону, створення і використання штучних островів, безпечних для довкілля установок і споруд, а також проведення наукових досліджень і зобов’язана охороняти і підтримувати екологічний баланс і порядок у цій зоні
 • Демарка́ція кордо́нів (лат.demarcatio — розмежування) — проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням його спеціальними прикордонними знаками згідно з договорами про делімітацію кордонів і доданими до них картами та описами. Під час робіт по демаркації проводиться топографічна зйомка або аерофотозйомка місцевості, на підставі чого складається великомасштабна топографічна карта прикордонної смуги, встановлюються прикордонні знаки (стовпи, дротяні загороди тощо) і визначаються їх топографічні координати. Про всі дії по демаркації кордонів складаються спеціальні документи: протоколи з описом проходження лінії межі і прикордонних знаків (до протоколів додаються схеми і фотознімки цих знаків). Прикордонні знаки не підлягають довільному переміщенню, і сторони зобов’язані стежити за їх належним станом.Перевірка раніше демаркованого кордону і відновлення або заміна зруйнованих прикордонних знаків називається редемаркацією.
 • Деліміта́ція кордо́нів (лат. Delimitatio — встановлення меж) — визначення загального положення і напрямів державного кордону між суміжними державами шляхом переговорів. Ухвали про делімітацію звичайно є складовою частиною мирних договорів або спеціальних угод про встановлення або зміну державних кордонів. В ході делімітації договірні сторони складають — як правило, по карті, без проведення робіт на місцевості — опис проходження лінії кордону, який може бути самостійною статтею в самому договорі або в додатку до нього. Відповідно до певного в договорі положення лінії кордону вона наноситься на географічну карту, яка, як правило, є складовою частиною договору про делімітацію і в цій якості служить наочним свідоцтвом про положення. Матеріали делімітації служать підставою для подальшого етапу визначення положення кордонів — проведення їх на місцевості (демаркації).
 • Прикордонний знак — об’єкт, який визначає перебіг державного кордону безпосередньо на місцевості.

Він може бути представленим у вигляді:​

– кам’яних та бетонних стовпів та стовпців;

– монолітів та каменів;

– плит на скелях;

– при проходженні державного кордону по воді у вигляді буїв.

 • Контрольно-слідова смуга державного кордону — спеціальна смуга штучно обробленого ґрунту завширшки до 6 – 12 метрів, яка прокладається вздовж державного кордону в межах земель відведених Державній прикордонній службі для інженерно-технічних споруд та призначена для фіксування слідів порушників законодавства України.
 • Контраба́нда (італ. contrabando, від contra «проти» і bando «урядовий указ») — незаконне перевезення (та ін. переміщення) товарів або/та інших предметів через митний кордон (державний кордон); переміщувані товари і/або цінності також отримали назву котрабанди. Під незаконним переміщенням в данному разі розуміється таке переміщення, яке здійснюється без/або з порушенням встановлених процедур (зазвичай таємно), а також переміщення таких товаріві/або цінностей, переміщувати які заборонено або обмежено за законом.
 • Контро́льно-пропускни́й пункт (КПП) – бойовий підрозділ прикордонних військ, який виконує завдання з охорони державного кордону в пункті пропуску шляхом здійснення прикордонного контролю.
 • Контрольований прикордонний район – це ділянка місцевості, яка визначена у межах території району і міста, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих водах островів безпосередньо уздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або уздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень. До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.
 • Пункт базування – місце (смуга) на урізі води або гідротехнічна споруда, визначені органами місцевого самоврядування за погодженням з органами охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони перебувають, для постійного і тимчасового тримання маломірних суден, інших плавзасобів. Пункти базування для суден рибного господарства, за якими класифікаційне товариство не здійснює нагляд, облаштовуються відповідно до норм, установлених центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства.
 • Режим державного кордону України – порядок перетинання державного кордону України, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні України – визначається цим Законом, іншими актами законодавства України і міжнародними договорами України.
 • Відділення або група дільничних інспекторів прикордонної служби – є підрозділом, який безпосередньо виконує завдання з охорони державного кордону України, бере участь в роботі з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, місцевим населенням, виявляє та припиняє правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби.

Джерело

LLC Limited Liability Company

LLC Limited Liability Company

LLC – Limited Liability Company – соответствует:

ООО “Общество с ограниченной ответственностью” в русском языке

ТОВ “Товариство з обмеженою відповідальністю” в українській мові

Если иное не написано в контраке

Митне оформлення Растаможить Растаможка Таможенная очистка Таможенное оформление что это?

Митне оформлення Растаможить Растаможка Таможенная очистка Таможенное оформление что это?
Митне оформлення Растаможить Растаможка Таможенная очистка Таможенное оформление что это?

Митне оформлення Растаможить Растаможка Таможенная очистка Таможенное оформление что это?

Митне оформлення – виконання митним органом дій (процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів

Справка: В понятийном аппарате Таможенного кодекса Украины термин “Таможенная очистка” отсутствует.

_________
**
Растаможить – (обывательское) произвести таможенное оформление грузов.

Растаможка – (обывательское) таможенное оформление, т.е. процедура помещения товаров под определенный таможенный режим и завершения действия этого режима в соответствии с законом.

Таможенная очистка – процедура выполнения комплекса формальностей, предусмотренных таможенными правилами страны, при ввозе (вывозе) товаров и транспортных средств. Таможенная очистка грузов включает в себя таможенное оформление, уплату таможенных платежей, всевозможные административные действия, связанные с легализацией груза, необходимых для ввоза (вывоза) товаров;
разрешение таможни на ввоз (вывоз) товара.

Таможенное оформление – это часть процесса внешнеторговой перевозки груза, сопровождаемое подачей в таможенный орган РФ пакета документов согласно законодательства РФ, на основании которого таможенный орган принимает решение о возможности ввоза (вывоза, транзита) товаров в Российскую Федерацию. Так же частью процесса таможенного оформления является внесение необходимых платежей на счет таможенного органа (до подачи грузовой таможенной декларации) в качестве уплаты сборов, таможенных пошлин и налогов, которые расчитываются исходя из условий договора (контракта), стоимости груза и условий перевозки, а так же дополнительной информации.

Источник

Биржевой товар

Биржевой товар birzhevoj-tovarБиржевой товар

Биржевой товар — это товар, являющийся объектом биржевой торговли. Не любой из числа существующих в экономике товаров может продаваться или покупаться на бирже.

В мировой практике выделяются следующие основные классы биржевых товаров:

собственно товары (вещественные товары);

ценные бумаги

иностранная валюта;

свободные индексы биржевых цен;

процентные ставки по государственным облигациям

Характерными чертами биржевого товара первого класса являются:

массовый характер производства и потребления;

стандартизируемость;

хорошая сохраняемость;

транспортабельность;

независимость качественных характеристик товара от конкретного производителя;

колебания цен под влиянием природных, сезонных, политических и других факторов.

Главными чертами ценных бумаг с точки зрения их возможности торговли на бирже являются:

свободная купля-продажа без ограничений со стороны органа, выпустившего ценную бумагу (эмитента);

надежность эмитента, его безубыточная деятельность и выполнение принятых им обязательств;

размеры ком пани и-эмитента и количество свободно обращающихся акций и т, д.

Биржевая торговля иностранной валютой может быть организована в том случае, если валюта является свободно (или частично) конвертируемой, т. е. отсутствуют государственные ограничения на ее куплю-продажу населением и организациями.

Сводный индекс биржевых цен по группе биржевых товаров или по всем товарам, продающимся на данной бирже, есть идеальный биржевой товар, поскольку для него не характерны никакие ограничения, свойственные перечисленным ранее классам биржевых товаров. Индекс цен — это число, которое отражает состояние цен на целый ряд биржевых товаров безотносительно к конкретным видам самих этих товаров. Торговля индексом основана на прогнозировании изменения цен рынка в целом, а не цены одного товара. То же относится и к. процентным ставкам государственных облигаций, которые не являются заранее фиксированными.

Первый класс биржевых товаров состоит из двух крупных групп:

а) сельскохозяйственные и лесные товары (порядка 40 видов): зерновые — пшеница, кукуруза, овес, рожь, ячмень;

маслосемена — льняное, хлопковые, соевые и др.;

живой скот и мясо — крупный рогатый скот, свиньи, мясо, окорока и др.;

текстильные — хлопок, джут, шерсть, шелк, лен, пряжа;

пищевкусовые — сахар, кофе, какао-бобы, растительное масло, картофель, арахис и др.;

лесные — пиломатериалы, фанера, натуральный каучук и др.

б) минеральное сырье и полуфабрикаты (порядка 15—20 видов);

цветные металлы — алюминий, медь, цинк, свинец, никель и др.;

драгоценные металлы — золото, серебро, платина и др.;

товары нефтяного комплекса — нефть, газ, бензин, мазут и др.

Класс ценных бумаг включает акции и облигации акционерных обществ, а также ценные бумаги, выпускаемые государством.

Биржевой класс иностранной валюты обычно составляют: американский доллар, английский фунт стерлингов, французский франк, японская йена и ряд других валют.

В класс сводных индексов биржевых цен входят индексы Нью-йоркской фондовой биржи, Международной Лондонской биржи и других ведущих бирж мира.

Источник