Коментарі фахівців Чи здійснюється нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності якщо розрахунки здійснено в гривнях?Коментарі фахівців Чи здійснюється нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності якщо розрахунки здійснено в гривнях?

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 114.10

Коротка:

Норми Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (в тому числі норми ст. 4 цього Закону щодо нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) розповсюджуються на розрахунки між резидентами і нерезидентами у грошовій одиниці України – гривні.

Повна:

Відповідно до ст. 1 Закону України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 185) виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.


Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку ( ст. 2 Закону № 185).

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені ст. 1 та ст. 2 Закону № 185 ( ст. ст. 1 і 2 Закону № 185).

Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених ст.ст. 1 і 2 Закону № 185 або встановлених Національним банком України відповідно до ст.ст. 1 і 2 Закону № 185, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) (частина перша ст. 4 Закону № 185).

У разі якщо резидент звертається до Експортно-кредитного агентства із заявою про невиконання або неналежне виконання нерезидентом його грошових зобов’язань за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом), що стало причиною порушення резидентом строків, передбачених ст.ст. 1 і 2 Закону № 185, зазначені строки призупиняються та пеня в період такого призупинення не стягується. У разі якщо невиконання грошового зобов’язання нерезидентом не підлягає врегулюванню Експортно-кредитним агентством відповідно до законодавства, перебіг зазначених строків поновлюється і пеня нараховується на загальних підставах (у тому числі пеня за період призупинення) (частина друга ст. 4 Закону № 185).

Згідно з ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” зі змінами та доповненнями у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб платежу іноземна валюта та грошова одиниця України – гривня. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, установленому Національним банком України.

Статтею 17 Указу Президента України від 21 січня 1998 року № 41/98 “Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі” визначено, що розрахунки у валюті України за експортно-імпортними операціями здійснюються резидентами України в порядку, передбаченому для розрахунків в іноземній валюті Законом № 185.

Враховуючи викладене, норми Закону № 185 (в тому числі норми ст. 4 Закону № 185 щодо нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) розповсюджуються на розрахунки між резидентами і нерезидентами у грошовій одиниці України – гривні.

З інформаційних ресурсів Інтернету: http://zir.sfs.gov.ua/

Джерело
Рада ввела мораторий на экспорт необработанной древесины с Украины
Изменения в перечне товаров экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2015 год
Про удосконалення формато логічного контролю МД
Прийнято Закон про основні принципи та вимоги до органічного виробництва
Правління Національного банку України Постанова від 13 жовтня 2016 року № 391 Про внесення змін до ...
Внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Порядка регистрации внешнеэкономических контрактов на осуществление экспортных операций с металлолом...
Для використання факсиміле необхідна письмова домовленість сторін
Житєво необхідні товари та коди пільг від сплати митних платежів
Про затвердження переліків товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2016 рік ...

Оставьте комментарий